niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne "Bileciki do kontroli"

“Bileciki do kontroli”

13 grudnia 2021 roku do słupskiego ZIM i Prezydent Słupska wpłynęło pismo dotyczące przeprowadzenia przetargu na świadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych. Przetarg został ogłoszony 17 listopada 2021r. Firma CPW sp. z o.o z Poznania zwróciła uwagę, że mogło dojść przy przetargu do naruszenia przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji i od kilku miesięcy bez skutku stara się wyjaśnić wątpliwości. Postanowiliśmy przyjrzeć się dokumentom przekazanym Redakcji przez firmę CPW, by ocenić wagę sprawy.

Pierwszym dokumentem do którego sięgnęliśmy była informacja ZIM z 3 grudnia 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przetargu za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę Rewizor z siedzibą w Gdyni. Naszą uwagę zwrócił zwrot „ najkorzystniejsza oferta’ ponieważ jak czytamy w piśmie podpisanym przez zastępcę dyr ZIM T. Orłowskiego „w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta” (!).

Poznańska firma windykacyjna 13 grudnia wysłała do ZIM , Prezydent Słupska i RIO pismo w którym zwróciła uwagę na okoliczności mające miejsce podczas przeprowadzenia przetargu. Jej zdaniem warunki przetargu uniemożliwiały przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i wykluczały dopuszczenie do przetargu większej ilości wykonawców usługi. Jednym z warunków przystąpienia do przetargu była konieczność wykonania przez potencjalnego oferenta usługi kontroli biletów o wartości nie mniejszej niż 500 tys zł. i to w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazała, że kontrakty o tak dużej wartości są rzadkością na rynku i to zawęziło grono potencjalnych usługodawców.

Firma powołała się na przykład Koszalina – miasta o powierzchni prawie 100 km kw i ponad 106 tys mieszkańców. W koszalińskim postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagano wykonania usług kontroli biletów o wartości 150 tys zł. W Słupsku , mieście o pow. 43 km kw. i ok. 90 tys mieszkańców warunek usługi o wartości minimu. 500 tys. zł wydaje się niewspółmierny do wielkości miasta i liczby mieszkańców. Co więcej, Zamawiający dodatkowo określił system informatyczny w taki sposób, że tylko jeden produkt na rynku spełniał przesłanki, a nawet określił rodzaj szaf w jakich ma być przechowywane urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, zawężająć jeszcze bardziej grono ewentualnych wykonawców usługi.

W trójstronicowym piśmie wraz z załącznikami dowodowymi wskazano na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt sprawy – finansowy. Firma Rewizor wyceniła swoją usługę na kwotę 619 tys 920 zł brutto za rok. To oznacza, że miasto Słupsk płaci miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 51 tys 660 zł brutto! Dla porównania: firma Rewizor za wykonanie tej samej usługi w Koszalinie zaproponowała miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 tys 811 zł i 7 gr. (tam wartość usługi wynosi 259 tys 480 zł na okres 2 lat). Czy słupscy radni zechcą wyjaśnić dlaczego usługa polegająca na kontroli biletów i windykacji opłat dodatkowych jest znacznie droższa w Słupsku niż w Koszalinie? Na marginesie warto dodać, że w kwietniu 2021 r Miejski Zarząd Komunikacji w Koszalinie unieważnił kwietniowe postępowanie przetargowe, ponieważ koszt najkorzystniejszej oferty z dwóch zgłoszonych ( 380 tys zł) przewyższał kwotę jaką zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca usługi został wybrany w lipcu. Dlaczego w Słupsku nie postapiono podobnie, tylko Zamawiający zdecydował się na jedynego i drogiego wykonawcę usługi ?

W tym miejscu warto przypomnieć sprawę tzw. afery biletowej z 2020 roku. Na pytania Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej dot. windykacji należności za jazdę bez ważnego biletu Zarząd Infrastruktury Miejskiej odpowiedział wówczas następująco :

Od 2014 roku windykacją zajmuje się firma Rewizor. Do roku 2017 umowy z wykonawcami były zawierane w sposób, w którym zwindykowane należności z tytułu nałożonych opłat podatkowych za jazdę autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu stanowiły w całości dochód wykonawcy usługi. Od 2018 r. całość zwindykowanych należności jest własnością budżetu miasta, a za zorganizowanie kontroli płacimy ryczałtowaną kwotę firmie , którą wyłoniliśmy w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota jaka wpłynęła z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu od 1 01 2018 do 2 01. 2020 wyniosła 254 tys. 218 zł i 37 gr.

Z informacji uzyskanych z ZIM wynikało, że w okresie 2 lat trwania umowy miasto Słupsk płaciło firmie windykującej ryczałtem wynagrodzenie miesięczne w wysokości 43 tys zł i 50 zł. To oznacza, że do końca 2019 roku wydało 980 tys 429 zł 03 gr. by w tym czasie odzyskać ok 254 tys. zł. czyli … straciło ponad 720 tys zł !

Czy obecna umowa ma negatywny wpływ na finanse miasta, skoro Słupsk mniejszy powierzchnią i o mniejszej liczbie mieszkańców od Koszalina płaci za usługę kontroli biletów i windykacji miesięcznie 40 tys zł więcej niż Koszalin? Pismo w tej sprawie poznańska firma CPW skierowała w grudniu do ZIM -u i do Prezydent Słupska, jednak jak się dowiedzieliśmy, pozostały do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi.

Pismo poznańskiej firmy z prośbą o kontrolę w tej sprawie trafiło w grudniu 2021 r. również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. RIO udzieliła wyczerpującej odpowiedzi. Czytamy w niej m in.:

Regionalna Izba Obrachunkowa uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 r (…) firma CPW nie należy do podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. (…) Ponadto RIO z przykrością zmuszona jest stwierdzić, że nie posiada uprawnień do oceny pod kątem gospodarności, zasadności i celowości działań podejmowanych przez kontrolowane jednostki, a także dokonania merytorycznej oceny prac i usług w ramach udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zamówienia publicznego. Izba dysponuje ograniczonymi zasobami ludzkimi, z tego względu nie jest w stanie w każdym wypadku w trybie natychmiastowym przeprowadzić kontroli, o które występują wnioskodawcy, gdyż uniemożliwiłoby to jej normalną pracę i realizację zadań ustawowych.

Jednocześnie w piśmie RIO poinformowała, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych działania kontrolne może podjąć rzecznik na podstawie zawiadomienia przez wyznaczone w ustawie podmioty, w tym organy jednostki samorządu terytorialnego i komisje stałe tegoż organu stanowiącego samorządu terytorialnego. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała także w odpowiedzi, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność prezydenta miasta i gminnych jednostek organizacyjnych kontroluje Rada Miasta przy pomocy Komisji Rewizyjnej. W myśl Kodeksu postępowania Administracyjnego Rada Miejska jest także właściwym organem do rozpatrywania skarg. Rada Miejska może także zwrócić się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który przeprowadza kontrolę zasięgając opinii biegłych o ile zebrane dokumenty nie będą wystarczające do wyjaśnienia sprawy.

Z zebranych materiałów wynika, że 30 marca 2022 r. o sprawie został powiadomiony poseł Zbigniew Konwiński. Będziemy przyglądać się działaniom posła Zb. Konwińskiego i słupskich radnych w tej sprawie.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...