niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Eldorado na 3Falach

Eldorado na 3Falach

Z oświadczenia majątkowego prezes Trzech Fal A. Żołądek wynika, że jako prezes Trzech Fal zarobiła w ub roku ponad 119 tys zł, a na niepełnym etacie kolejne 93 tys zł. Wiadomo też, że jest zatrudniona w spółce na dwóch stanowiskach: prezesa i specjalisty ds. zamówień publicznych.

Po lekturze oświadczenia majątkowego prezes Trzech Fal i ustaleniu stanowisk, na których jest zatrudniona, Słupska Inicjatywa Obywatelska zapytała właściciela spółki czyli Prezydenta Słupska i Radę Nadzorczą o to, czy wymienione organy wiedzą o podwójnym zatrudnieniu p prezes w spółce , czy wyraziły na to zgodę i czy w tej sytuacji nie dochodzi do konfliktu interesów. Z ratusza nadeszła lakoniczna wypowiedź, że właściciel spółki nie wyrażał zgody na podwójne zatrudnienie i po informacje odesłał SIO do Rady Nadzorczej. Ku swemu zdziwieniu Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź od … Prezes Trzech Fal, do której zapytanie nie było skierowane. Stowarzyszenie zaniepokoił obieg dokumentów w Spółce czyli udzielenie odpowiedzi przez Prezesa Zarządu Annę Żołądek na zapytanie skierowane do Rady Nadzorczej. Zarząd i Rada Nadzorcza to dwa osobne organy spółek prawa handlowego, których kompetencje się różnią. Gdy Stowarzyszenie SIO zwróciło się telefonicznie do przewodniczącej Rady Nadzorczej o wyjaśnienie, zostało poinformowane, że Rada Nadzorcza nie ma uprawnienia do udzielania informacji publicznej. Od tego jest … Zarząd czyli prezes spółki.

Brak odpowiedzi ze strony organu kontrolnego czyli Rady Nadzorczej jest w tej sprawie zaskakujący, ponieważ Rada Nadzorcza powołuje Zarząd i ocenia jego działania. Jeśli w spółce komunalnej podejmowane są jakieś czynności poddające w wątpliwość transparentność, to zdaniem Stowarzyszenia RN powinna o tym wiedzieć i reagować, podobnie jak jednoosobowy właściciel czyli Prezydent Miasta.

W związku z pełnieniem przez Annę Żołądek jednocześnie funkcji Prezesa Zarządu Spółki i pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych (niepełny wymiar czasu)bez zgody właściciela spółki i RN Stowarzyszenie uważa, że dochodzi do naruszenia przepisów m. in. Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Pracy, a już na pewno zasady transparentności

Zgodnie z art. 214 § 1 K.s.h.: § 1.Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

Bez wątpienia osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych podlega Prezesowi Zarządu, a zatem pani Żołądek podlega samej sobie, sama sobie przyznaje nagrody, podwyżki itp. Jest to sytuacja nie do pojęcia w Spółce, w której Miasto Słupsk posiada 100% udziałów. Mało przekonująca jest podległość pośrednia, na którą powołuje się RN, polegająca na tym, że pracownik ds zamówień publicznych podlega księgowemu, skoro księgowy podlega p prezes.

Podważanie pracowniczego charakteru zatrudnienia w związku z pełnieniem zarządczej funkcji najczęściej jest osią sporów w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy powołuje się w takich przypadkach na brak podporządkowania charakterystycznego dla umów o pracę.

Niezbędnym elementem stosunku pracy jest element podporządkowania. Musi on jednak występować nie tylko w sensie formalnym, ale również faktycznym. W sensie formalnym, gdzie spółka jako odrębny podmiot zawiera umowę o pracę z osobą fizyczną taki element podporządkowania występuje, natomiast w sensie faktycznym nie występuje, gdyż rzeczywiste decyzje za tę spółkę podejmuje ta sama osoba fizyczna. Nie można zatem mówić o występowania elementu podporządkowania w takiej sytuacji. Prezes zarządu byłby bowiem podporządkowany samemu sobie – tak jak w przypadku pani A. Żołądek. Co za tym idzie, brak jest występowania tego konstytutywnego elementu stosunku pracy powoduje niedopuszczalność zawarcia umowy o pracę, a w stosunku do już zawartych umów stanowi o jej nieważności (art. 58 k.c. w zw. z 300 k.p. w zw. z 22 k.p.) – czytamy w komentarzu prawnika. Czy regulacjom prawa pracy trzeba by jednak nadać pierwszeństwo przed ksh, gdyż to Kodeks pracy regule stosunek pracy oraz prawa i obowiązki pracowników orazpracodawców (art. 1 k.p.)?

Ciekawe kiedy pani Żołądek wykonuje funkcje specjalisty ds. zamówień publicznych, w sytuacji gdy zatrudniona jest na stanowisku prezesa zarządu i pełni te funkcje 8h na dobę, a po 15,00 Spółka jest już zamknięta. Czy jest tak uzdolnionym Prezesem (wyniki finansowe Spółki temu przeczą), że w 8h zarządza dobrze Spółką i pilnuje bardzo ciężkiej działki jaką są zamówienia publiczne (szczególnie po rządami nowej ustawy). Z posiadanej wiedzy wynika, że czynności należące do prezesa zarządu spółki prawa handlowego i specjalisty ds. zamówień publicznych to dwie zasadniczo różniące się od siebie działki.

Stowarzyszenie zdaje sobie doskonale sprawę, że publiczne/komunalne mienie jest „niczyje”, ale takie „numery” były nie do pomyślenia nawet za słusznie minionych rządów Macieja Kobylińskiego. Czy wynagrodzenie roczne 119.250,00 zł na stanowisku Prezesa Zarządu jest na tyle krzywdzące, że pani A. Żołądek musi napełnić się także kwotą 93.319,58 zł z tytułu pracownika ds. zamówień publicznych?

Stowarzyszenie wysłało do Rady Nadzorczej i Prezydenta Słupska wniosek o podjęcie stosownych kroków zapobiegających brakowi transparentności i patologii w spółce komunalnej.

Antoni Michał Górecki

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...