niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Słupski MZK w kłopotach...

Słupski MZK w kłopotach…

Dwie połączone komisje RM: Komisja Finansów i Komisja Gospodarki Komunalnej spotkały się na wspólnych posiedzeniu. Tematem była pogarszająca się od roku 2019 sytuacja w miejskiej spółce MZK. Jak sygnalizuje Zarząd i związkowcy, obecne trudności budzą obawy o płynność finansową spółki, co może doprowadzić do jej upadku. Ratusz nie zgadza się z taką analizą.

W spotkaniu uczestniczyli wiceprezydenci Słupska, Skarbnik i Sekretarz Miasta, Prezes MZK, przedstawiciele związkowców i Rady Nadzorczej. Zabrakło Prezydent Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, która w tym czasie brała udział w audycji radiowej.

Na początku spotkania radna R. Stec zauważyła że w materiałach zabrakło wyników prowadzonego audytu w Spółce oraz wyników badań sprawozdania finansowego za rok 2022. Radnego B. Dobkowskiego z kolei zaskoczyło to, że w piśmie z 10 czerwca Prezydent Słupska przekazała, iż na tę chwilę nie posiada rzetelnych informacji na temat sytuacji w Spółce. Mimo to przewodniczący komisji podjęli decyzję o posiedzeniu.

Zastępcy Prezydent Słupska tłumaczyli, że różnorodność i niespójność danych księgowych spowodowała, że audyt nie mógł się zakończyć w wyznaczonym wcześniej terminie, stąd brak wszystkich materiałów. Wnioski z audytu pojawią się we wrześniu. To wyjaśnia także informację Prezydent Słupska o braku rzetelnych danych. Zdaniem radnej A. Mrowińskiej Spółka co roku przedstawia sprawozdania z swojej działalności, więc brak rzetelnych informacji o jej stanie budzi wątpliwości co do sprawowania nadzoru.

Prezes MZK A. Szurek szczegółowo wskazywała z jakich przyczyn Spółka generuje straty i podkreślała, że bez wsparcia Właściciela nie poradzi sobie z trudnościami, jakimi są: zbyt niska stawka wozokilometra, podwyżki płac, wzrost cen paliwa i energii, brak kierowców i problemy z wkładem własnym na zakup autobusów elektrycznych.

Wiceprezydent M. Makuch odpierała zarzuty mówiąc, że 60% strat to amortyzacja, że ceny paliwa spadają i że dwukrotnie zwiększona została stawka wozokilometra (!). Zdaniem przedstawicieli MZK to nieprecyzyjne sformułowanie wprowadzające w błąd, ponieważ jedynie dwa razy podniesiono tę stawkę o 1 zł, co nie oznacza dwukrotności stawki.

Skoro stać nas nas na 60 zł za jeden rowerokilometr, to chyba stać nas na podniesienie stawki za wozokilometr na odpowiednim poziomie – komentował B. Dobkowski. Myślę, że autobus jest droższy w eksploatacji od roweru.

Wiceprezydent M. Makuch poinformowała, że oprócz audytu wewnętrznego zlecono przeprowadzenie audytu zewnętrznego, Powodem miałoby być zaniżanie przychodów, zwiększanie kosztów oraz brak spójnych i jednoznacznych odpowiedzi ze strony Spółki na pytania dot. wątpliwości księgowych,

Dziś mamy pewność, że na pewno Spółce absolutnie nie grozi upadłość Jest to sytuacja na pewno wymagająca wielu decyzji zarządczych – tłumaczyła M Makuch. Spółce absolutnie nie grozi zamknięcie, likwidacja stąd też pani Prezydent podjęła uchwałę o dalszym prowadzeni Spółki. Nie ma tutaj zagrożenia. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że nie powinno być takich głosów nigdzie, że MZK będzie zamknięte.

Zarząd zawnioskował do Zgromadzenia Wspólników pokrycie straty 5 mln 223 tys. zł. o wpłatę na kapitał zapasowy. Taka była rekomendacja Zarządu, bo to jest najlepsze rozwiązanie, które może poprawić sytuację w Spółce, związaną z utrzymaniem płynności finansowej, regulacją swoich zobowiązań. Wynik finansowy poprawiamy prowadzeniem dodatkowej działalności gospodarczej, ale to nie wystarczy – tłumaczyła Prezes MZK A. Szurek.

Zdaniem Skarbnik A. Gajdy Spółka zyskiem z działalności dodatkowej może pokrywać straty. Z tym nie zgodzili się radni. Ich zdaniem obowiązuje umowa na konkretne zadanie i w uzasadnionych przypadkach MZK ma prawo wnioskować o rekompensatę strat do drugiej strony umowy czyli miasta, a nie pokrywać je z działalności dodatkowej, z której dochód powinien służyć rozwojowi firmy.

W sprawie trudności z zabezpieczeniem pieniędzy na wkład własny na zakup autobusów elektrycznych Wiceprezydent wskazała, że Skarbnik Słupska jest po rozmowie z prezesem jednego z banków, który podobno jest z Zarządem MZK na etapie formalizowania umowy. Tymczasem Prezes A. Szurek nie ukrywa, że są z tym problemy.

Mamy problem – mówi A. Szurek. Jesteśmy na etapie poszukiwania dostawcy kapitału na sfinansowanie wkładu własnego i sfinansowania banku: bank ponad 4 miliony, wkład własny milion zł.

O sytuacji Spółki świadczy także to, że ma ona wykorzystany kredyt w wys. 1 mln zł. w banku, który prowadzi rachunek bieżący Spółki. Umowa obowiązuje do końca sierpnia. MZK wystąpiło o przedłużenie terminu na następny rok. Jednocześnie Prezes zapytała czy bank weźmie udział w finansowaniu wkładu własnego i w tym przypadku dostała odpowiedź negatywną.

16 czerwca Zarząd MZK w piśmie do Prezydent Słupska wskazał, że wszelkie analizy sytuacji finansowej Spółki nie pozostawiają złudzeń, że brak jest jakichkolwiek możliwości, by spółka poradziła sobie sama ze stratami i trudnościami o których podczas spotkania mówiła Prezes MZK A. Szurek. W stanowisku Rady Nadzorczej z 21 czerwca czytamy, że Rada Nadzorcza wyraża krytyczną opinię wobec pisma skierowanego przez Prezes MZK do Prezydent Słupska. W ocenie RN MZK nie ma wątpliwości, że Wspólnik podejmie wobec Spółki decyzje rozsądne gospodarczo, zapewniające jej dalsze niezakłócone funkcjonowanie i pozwalające na realizację jej celu oraz zleconego zadania publicznego. Ponadto porównywanie sytuacji ekonomicznej i formalnej Spółki z sytuacją innych przedsiębiorstw na terenie miasta jest całkowicie nieuprawnione.

Podczas posiedzenia komisji radni dowiedzieli się, że pierwsza decyzja już zapadła. W sytuacji poszukiwania kredytobiorcy i zakupu nowych autobusów Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o obniżeniu kapitału Spółki poprzez obniżenie wartości mininalnej udziałów. Wiceprezydent i Skarbnik miasta zapewniały, że takie posunięcie nie ma wpływu na wiarygodność MZK w pozyskiwaniu środków finansowych.

W tej chwili Spółka ma tyle samo udziałów ile miała, ale urealniając wartość kapitału, która wynika ze spadku wartości majątku – mówił sekretarz Ł. Kobus – wartość nominalna każdego udziału wynosi 340 zł. Wcześniej wynosiła 500 zł.

Zdaniem radnych każde obniżenie udziałów powoduje, że spółka traci w ocenie banków i może to mieć wpływ na pozyskiwanie pieniędzy. Nie jest to ich zdaniem decyzja rozsądna gospodarczo.

To nie jest dobre posunięcie. Odbiór jest taki, że źle dzieje się w spółce – podsumował A. Treder.

Zaskoczeniem dla radnych była informacja, że tak ważna decyzja dot wartości majątku miasta została podjęta bez poinformowania ich o podejmowanych działaniach. Sekretarz miasta zapewniał, że nie ma takiej konieczności, ponieważ uchwała RM z 2017 r. podjęta na podstawie art 18 Ustawy o Samorządzie Gminnym mówi, że Rada może określić zasady. RM określiła je tak, że zbycie udziałów oraz cofanie w drodze umorzenia wymaga zgody rady ale w przypadku obniżenia wartości udziałów taka zgoda wymagana nie jest.

Związkowcy i radni obawiają się, że po obniżeniu wartości udziałów Spółka może znaleźć się w gorszej sytuacji finansowej przez obniżenie oceny bankowej i zostać taniej sprzedana, gdyby pojawił się nabywca jej udziałów.

Nam zależy, żeby ta Spółka działała dobrze i absolutnie nie podejmujemy żadnej decyzji, która działałaby na szkodę Spółki. Nie mamy absolutnie w planie zbycia udziałów, nie mamy w planie żeby był więcej niż jeden właściciel – zapewniała M. Makuch.

Padło też pytanie, czy przewidywana jest zmiana Prezesa MZK. Wiceprezydent M. Goliński zaprzeczył, jednak zaznaczył, że właściciel ma prawo w każdej chwili dokonać zmian Zarządu, ale na ten moment nie ma takich przymiarek, ponieważ współpraca z obecną Prezes MZK układa się bardzo dobrze.

Bożena Bugańska

vid. Bożena Bugańska
vid. Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...