niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie Kodeksu Wyborczego. Drugi dot. złamania lokalnego prawa – tzw. uchwały krajobrazowej zw. uchwałą reklamową. Sprawa trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz na sesję RM.

W skardze popartej wieloma zdjęciami i wydrukami z internetu, SIO zwróciła uwagę, że urzędująca prezydent Krystyna Danilecka – Wojewódzka nagrywała w urzędzie (w godzinach wykonywania swoich obowiązków) filmy na użytek kampanii wyborczej, czego zabrania art. 108 ustawy Kodeks Wyborczy. Jednocześnie wykorzystała profil miasta do publikowania tychże materiałów i prezentowania kandydatów na radnych ze swojego komitetu. Zostały one wycofane po uwagach internautów. Materiały są zamieszczane także na oficjalnym kanale komitetu wyborczego, który wcześniej służył jako profil miejski i prezydencki.

Słupska Inicjatywa Obywatelska zwróciła w swojej skardze uwagę na to, że siedzibą komitetu wyborczego jest lokal osoby prawnej czyli “Witkac” i spółki „Witaj Świecie” , które są reprezentowane przez osobę będącą członkiem komitetu wyborczego obecnej prezydent i ściśle powiązaną z Prezydent Słupska i jej zastępczynią .

Spółki korzystają ze środków miejskich poprzez bycie zleceniobiorcą ( platforma www.witkac.pl), czy realizację zadań publicznych jak Słupska Karta Mieszkańca. Stanowi to zależność między miastem a spółką z jednoczesnym uzależnieniem spółka – komitet wyborczy. Należy przez to rozumieć, że za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia spółki przez komitet wyborczy płacą mieszkańcy miasta Słupska – czytamy w skardze.

To wysoce nietransparentne – komentował przedstawiciel SIO.

Przepisy Kodeksu Wyborczego nie ograniczają możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej osób publicznych, ale podkreślają, że takie osoby angażując się w agitację obowiązane są ściśle oddzielać pełnioną funkcję publiczną od działalności związanej z kampanią wyborczą. Niestosowanie się do tej zasady może oznaczać wydatkowanie na kampanię środków finansowych nieprzeznaczonych na działania związane z wyborami.

Agitacja wyborcza została zdefiniowana w art. 105 us.1 KW jako

publiczne nakłanianie do głosowania w określony sposób , w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

Ustawa określa także , że kampania wyborcza nie może być prowadzona w żadnej formie na terenie urzędów i szkół.

Podczas posiedzenia komisji RM skarżący zwrócili uwagę, że działania prezydent Słupska mogły naruszać zasadę równości kandydatów i komitetów wyborczych, być sprzeczne z zasadami kultury politycznej, a także zostać odebrane jako obejście prawa. Przekonywali, że realizowanie działań o charakterze agitacji wyborczej, niezwiązanych z obowiązkami służbowymi a wykonywanymi na terenie urzędu czyli w miejscu pracy p. Prezydent Słupska podlegają ocenie Rady Miejskiej. Odmiennego zdania byli przedstawiciele ratusza: prawnik i sekretarz miasta.

Radni zarówno podczas posiedzenia komisji jak i podczas sesji uznali w tej części skargę za zasadną, co zakończyło się podjęciem stosownej uchwały.

Druga część skargi dotyczyła złamania uchwały reklamowej poprzez wydawanie zezwoleń prze Prezydent Słupska na tworzenie w mieście nowych miejsc reklamowych i reklamowanie na nich swojej osoby jako kandydata. W opinii prawnej ratusza stwierdzono, że niezgodne z uchwałą

umieszczenie tablicy reklamowej czy urządzenia reklamowego niezgodnie oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów a jakich mogą być wykonane podlega karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy interesów prezydenta Miasta Słupska organem właściwym będzie organ wyższego stopnia, czyli w tym przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.

Radni w tej kwestii uznali się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i zobowiązali Przewodniczącą RM Beatę Chrzanowską do przekazania skargi właściwemu organowi.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...